THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (Tháng 12 năm 2019)

Khoa xin gửi tới sinh viên các khóa thông tin tuyển dụng của Tập đoàn INTCO. Các em xem thông tin chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1liPZOx6HYJeOjRpdha0Sq1a1CVwRLpny/view?usp=sharing

Khoa tiếng Trung Quốc