THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (Tháng 4 năm 2019)

 

Khoa tiếng Trung Quốc xin thông báo thông tin tuyển dụng của Công ty Cổ phần Gang thép Bảo Sơn.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

1, https://drive.google.com/file/d/1ZBXq9FWMVGegSrMQaHkPQx5cbBQQQ1Ry/view?usp=sharing

2, https://drive.google.com/file/d/1XFhEVDX-Wc7cUZbS9OoKtSobbgeaC_P4/view?usp=sharing

3, https://drive.google.com/file/d/1vUXC_GdjTvDgkDiD_399S_ysOL7br7di/view?usp=sharing