THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (Tháng 3 năm 2019)

 

Khoa tiếng Trung Quốc xin thông báo một số thông tin tuyển dụng của các đơn vị đối tác của Khoa.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

 

1, https://drive.google.com/file/d/1AQo7RBdtU0kUdIDC5BcyLYvD4mTysHpj/view?usp=sharing

 

2, https://drive.google.com/file/d/1nO0kp6_zoTLCt0theYN10yQr0-j92VEJ/view?usp=sharing

 

3, https://drive.google.com/file/d/1_uY2MTR0NFeKHdntjXCuuH_7WI3671V-/view?usp=sharing

 

4, https://drive.google.com/file/d/1zByMHAxXj75I4m0tb8ot0rVo3knh9Akj/view?usp=sharing