TIN MỚI NHẤT

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

THÔNG TIN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Video

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Đề cương học phần trong chương trình đào tạo bao gồm:

 

1, Các học phần thuộc Bộ môn Thực hành tiếng: 13 học phần

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/11SGF1AXs9hmFUpPdBXyOqud-6hb-u1mJ/view?usp=sharing

 

2, Các học phần thuộc Bộ môn Lý thuyết tiếng: 05 học phần

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/139Ucd_iZAZm1UQVPhu73GDUvjA2kAXb1/view?usp=sharing

 

3, Các học phần thuộc Bộ môn Ngôn ngữ thương mại: 10 học phần

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/1XlBXx5no1JSZysfX3KCBoLiiTfVZr9cX/view?usp=sharing

 

 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
GÓC SINH VIÊN

ĐỐI TÁC

No directory \home\ftu09015\public_html\chinese.ftu.edu.vn\images\logo
NO IMAGES images/logo